URZĘDOWA KONTROLA ŻYWNOŚCI

Aktualności

Urzędowa kontrola żywności (UKŻ) stanowi jedno z najważniejszych i najbardziej interesujących producentów i sprzedawców żywności zagadnień regulowanych przez prawo żywnościowe. Pod tym pojęciem kryje się każda forma nadzoru i kontroli wykonywana przez właściwy organ publiczny w celu sprawdzenia i egzekwowania wykonywania przez przedsiębiorstwa spożywcze przepisów prawa żywnościowego. Od wyników tej kontroli zależy często nie tylko działalność przedsiębiorstwa (mogą zostać nałożone np. dotkliwe kary pieniężne nawet do 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary a także inne sankcje w postaci zakazu wprowadzania produktów do obrotu czy zamknięcia zakładu), ale także rynkowy wizerunek. Decyzje organów kontrolnych, w tym zwłaszcza dotyczące przypadków stwierdzenia zafałszowania żywności (zafałszowane artykuły rolno-spożywcze) bądź szkodliwości dla zdrowia (żywność niebezpieczna), są podawane do publicznej wiadomości, w tym w ramach systemu RASFF, czyli Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności (Rapid Alert System for Food and Feed).

Sposób prowadzenia kontroli reguluje obecnie – na poziomie unijnym – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin (…) (Dz.U.UE.L.2017.95.1 z dnia 2017.04.07 ze zm.) Na poziomie krajowym zaś ustawy ustrojowe, określające działanie poszczególnych organów kontrolnych.

W Polsce organami kontrolnymi na rynku żywności są: Państwowa Inspekcja Sanitarna (tzw. „sanepid”), Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Pierwsze trzy zajmują się zasadniczo badaniem spełnienia warunków zdrowotnych, ostatnia zaś jakością handlową.

Obecna struktura urzędowej kontroli żywności jest poddawana szerokiej krytyce. Kompetencje poszczególnych inspekcji nakładają się a kontrole często się krzyżują, przez co są dolegliwe dla przedsiębiorców. Zarzuca się także, że inspekcje podlegają różnym organom (Ministrowi Zdrowia oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi), przez co brak jest przejrzystości działania. Do niedawana kontrolą żywności na etapie obrotu detalicznego zajmowała się także Inspekcja Handlowa (podległa Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Od wielu lat podejmowane są próby uporządkowania struktury UKŻ w Polsce. Piszemy o tym na bieżąco (na ten temat zob. np. Nowa inspekcja kontroli żywności: czy zrealizuje zamierzone cele? – Prawo żywnościowe – blog (prawo-zywnosciowe.pl), Państwowa Inspekcja Sanitarna (prawo-zywnosciowe.pl), IJHARS – nowe kompetencje w ramach urzędowej kontroli żywności – Prawo żywnościowe – blog (prawo-zywnosciowe.pl))

czekamy na ciebie napisz do nas

Nasze usługi kierujemy do wszystkich producentów, przetwórców, pośredników, dystrybutorów, importerów i eksporterów. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po startupy.