PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŻYWCZE

Aktualności

Przedsiębiorstwa uczestniczące w łańcuchu produkcyjno-dystrybucyjnym zobowiązane są do przestrzegania wielu wymogów z zakresu bezpieczeństwa, higieny oraz znakowania środków spożywczych, wynikających zarówno z prawa unijnego, jak i szczegółowych regulacji krajowych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 031 z 1.2.2002, s. 1 ze zm.) to właśnie na tych podmiotach ciąży obowiązek zapewnienia zgodności produkowanej, transportowanej, przechowywanej i sprzedawanej przez nich żywności z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowania przestrzegania tych wymogów i to właśnie oni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo tej żywności. Zatem każdy podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze, niezależnie od tego, na jakim etapie łańcucha produkcyjno-dystrybucyjnego on działa, powinien liczyć się z tym, że jego działalność zostanie poddana wnikliwej kontroli i w razie wykrycia jakichś nieprawidłowości poniesie on odpowiedzialność.

Co istotne, w świetle art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 178/2002 przedsiębiorstwo spożywcze to nie tylko podmiot nastawiony na zysk, ale także podmiot nastawiony non-profit, o ile jego działalność związana jest z jakimkolwiek etapem produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności – zatem również organizacje nie uzyskujące korzyści majątkowych w związku z prowadzoną przez nich działalnością muszą sprostać wszystkim szczegółowym wymaganiom nakładanym na podmioty działające na rynku spożywczym.

czekamy na ciebie napisz do nas

Nasze usługi kierujemy do wszystkich producentów, przetwórców, pośredników, dystrybutorów, importerów i eksporterów. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po startupy.