Zmiany w substancjach dopuszczonych w kosmetykach

Zmiany w substancjach dopuszczonych w kosmetykach

 

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) zaktualizowano „Wykaz substancji zakazanych w produktach kosmetycznych”. Do zakazanych substancji dodano m.in. bromek amonu (nr CAS: 12124-97-9), benzofenon (nr CAS: 119-61-9) oraz kumen (nr CAS: 98-82-8).

Nowe wymogi stosuje się od dnia 1 grudnia 2023 r.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1490&qid=1690180954418