Zmiany w przepisach regulujących rynek kosmetyków: konserwanty uwalniające formaldehyd, filtry UV, zielona transformacja.

Zmiany w przepisach regulujących rynek kosmetyków: konserwanty uwalniające formaldehyd, filtry UV, zielona transformacja.

Mimo zawirowań ekonomicznych, jak wynika z badania „Cosmetics. Our Essentials for Daily Life” przeprowadzonego na zlecenie Cosmetics Europe przez Ifop w marcu 2022 r., przeważająca większość Europejczyków uznaje kosmetyki za istotny element codzienności i stosuje ich około trzynastu tygodniowo[1]. Warto zatem zweryfikować, czy chętnie wybierane przez konsumentów produkty pozostają w zgodzie z szybko zmieniającymi się wymogami, gdyż w ostatnim czasie obserwujemy wiele zmian w podstawowym rozporządzeniu określającym ramy prawne obrotu produktami kosmetycznymi w UE.

Po pierwsze 8 lipca 2022 r. opublikowane zostało rozporządzenie nr 2022/1181[2] zmieniające preambułę załącznika V rozporządzenia kosmetycznego[3]. Wprowadzane modyfikacje, które wejdą w życie z końcem lipca, są skutkiem opinii naukowej Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) ws. niektórych z dozwolonych substancji konserwujących, które stopniowo uwalniają formaldehyd w celu spełnienia funkcji konserwującej w gotowym produkcie. Ustalono bowiem, że przyjęty wcześniej limit 500 ppm jest za wysoki i nie zapewnia bezpieczeństwa konsumentom uczulonym na formaldehyd. Z tego względu konieczna jest zmiana preambuły załącznika V rozporządzenia nr 1223/2009 wskazująca niższy próg całkowitego stężenia formaldehydu uzasadniającego zastosowanie ostrzeżenia „Zawiera formaldehyd” na poziomie 10 ppm. Co ważne, dla weryfikacji poziomu formaldehydu bez znaczenia pozostaje, czy produkt gotowy zawiera jedną lub więcej substancji uwalniających go. Dla zachowania płynności obrotu przyjęto jednak okres przejściowy na wdrożenie nowych wymogów znakowania. Produkty uwzględniające przepisy odwołujące się do wyższej wartości mogą być wprowadzane do obrotu w Unii do 31 lipca 2024 r. (dwa lata od wejścia zmiany w życie) i udostępniane na rynku unijnym do 31 lipca 2026 r. (cztery lata od wejścia zmiany w życie).

Druga zmiana rozporządzenia nr 1223/2009, która również wejdzie w życie pod koniec lipca, dotyczy stosowania niektórych filtrów UV. Impulsem do modyfikacji była obawa wykazywania przez dwie substancje: „Octocrylene” (nr CAS 6197-30-4) i „Benzophenone-3” (nr CAS 131-57-7) właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. Rozporządzenie nr 2022/1176[4], w ślad za opinią naukową SCCS, aktualizuje zatem załącznik VI rozporządzenia kosmetycznego w odniesieniu do tych substancji wskazując ich bezpieczne stężenie w konkretnych formach produktów. W preparacie gotowym do użycia prawidłowym będzie wówczas zastosowanie substancji:

 • Benzophenone-3 w maksymalnym stężeniu:
  • 6% w produktach do twarzy, rąk i warg, z wyłączeniem produktów w sprayu w rozpylaczu lub z pompką;
  • 2,2 % w produktach do pielęgnacji ciała, w tym produkty w sprayu w rozpylaczu lub z pompką;
  • 0,5 % w innych produktach, a także wykorzystywane na potrzeby ochrony składu produktu;
 • Octocrylene w maksymalnym stężeniu:
  • 9% w produktach w sprayu lub rozpylaczu;
  • 10% w pozostałych kosmetykach.

W tym przypadku prawodawca również zadbał o płynne wprowadzenie nowelizacji uwzględniając praktykę rynkową. Produkty kosmetyczne zgodne z poprzednimi wymogami mogą być bowiem wprowadzane do obrotu w UE do 28 stycznia 2023 r., a udostępniane na rynku wspólnotowym do 28 lipca 2023 r. Zapewne rzeczywiste skutki nowelizacji odczujemy dopiero następnego lata.

Kolejne propozycje nowelizacji rozporządzenia nr 1223/2009 pojawiające się na horyzoncie to m.in.:

 • aktualizacja załącznika III rozporządzenia 1223/2009 tj. wykazu substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń[5] w zakresie olejków eterycznych używanych w kompozycjach zapachowych;
 • wdrożenie w ocenę bezpieczeństwa współczynnika połączonych skutków narażenia na chemikalia z różnych źródeł („niezamierzonych mieszanin”) – „Mixture Assessment Factor” (MAF)[6].

Abstrahując od powyższych zmian w rozporządzeniu nr 1223/2009, nie można zapominać o ekologicznym trendzie (nie tylko konsumenckim, ale i legislacyjnym), który w coraz większym stopniu dotyczy rynku kosmetyków. W tym aspekcie warto zapoznać się ze stanowiskiem Cosmetics Europe dotyczącym postulatów do projektu „zielonej transformacji”[7]. Na marginesie można wspomnieć, że decyzją nr 2021/1870[8] ustalono nowe kryteria oznakowania ekologicznego EU Ecolabel dla produktów kosmetycznych spłukiwanych. Oba działania są dowodem na to, że sektor „hygiene & beauty” czeka w najbliższym czasie rewolucja regulacyjna.

W Centrum Prawa Produktowego ProductLaw przypatrujemy się nowym rozwiązaniom prawnym, które są istotne dla Twojego produktu. Napisz do nas, a wspólnie zweryfikujemy spełnienie wymogów prawnych zapewniając biznesowi możliwość stabilnego rozwoju.

[1] https://cosmeticseurope.eu/news-events/consumer-study-results-revealed-ceac-2022

[2] Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1181 z dnia 8 lipca 2022 r. zmieniające preambułę do załącznika V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (Dz.U. L 184 z 11.7.2022, str. 3—4).

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz.U. L 342 z 22.12.2009, str. 59—209 ze zm.).

[4] Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1176 z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do stosowania niektórych filtrów UV w produktach kosmetycznych (Dz.U. L 183 z 8.7.2022, str. 51—53).

[5] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001569-ASW_EN.pdf; https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001490-ASW_EN.html

[6] https://cefic.org/app/uploads/2022/04/Ricardo-Energy-and-Environment-Economic-Analysis-of-the-Impacts-of-the-Chemicals-Strategy-for-Sustainability-Case-Study-Mixture-Assessment-Factor.pdf; https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/SWD_mixtures.pdf

[7] https://cosmeticseurope.eu/files/5316/5588/3283/CE_Contribution_CPR_Revision_Consultation_21-06-2022.pdf

[8] Decyzja Komisji (UE) 2021/1870 z dnia 22 października 2021 r. ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla produktów kosmetycznych i produktów do pielęgnacji zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 7500) (Dz.U. L 379 z 26.10.2021, str. 8—48).