Podstawowe informacje o suplementach diety dla zwierząt

Podstawowe informacje o suplementach diety dla zwierząt

Najważniejsze co należy wiedzieć o suplementach diety dla zwierząt to…, że nie istnieją! Oczywiście uwzględniając prawny punkt widzenia. Produkty wprowadzane na rynek pod tą kategorią przynależą do jednej z innych przewidzianych przepisami podgrup, natomiast określenie „suplement diety” pełni jedynie funkcję marketingową.

Zgodnie z ustawą o paszach[1] i rozporządzeniem nr 767/2009[2] dopuszczalną kwalifikacją prawną produktu jest uznanie go za: materiał paszowy, mieszankę paszową, mieszankę paszową pełnoporcjową, mieszankę paszową uzupełniającą (ta grupa bywa najczęściej nazywana „suplementami dla zwierząt”),  mieszankę paszową mineralną, preparat mleko-zastępczy, karmę dla zwierząt domowych, paszę przeznaczoną do szczególnych potrzeb żywieniowych (ta grupa również bywa nazywana „suplementami dla zwierząt”), dodatek paszowy albo premiks. Szczegółowe wymogi dotyczące każdej kategorii określają m.in. właśnie przywołane akty prawne.

Dodatkowo znaczenie w przypadku pasz mają również inne regulacje unijne. Od momentu uzyskania członkostwa Polski w UE obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazów dodatków paszowych i materiałów[3] paszowych zostało uchylone i od tego momentu kwestie materiałów paszowych regulują co do zasady akty prawodawcze na poziomie unijnym, w tym rozporządzenie nr 68/2013[4].

Trzeba również wspomnieć, że w przepisach istnieje również kategoria „produktów leczniczych weterynaryjnych” regulowana przez ustawę prawo farmaceutyczne[5]. Są to substancje lub mieszaniny substancji, przedstawiane jako posiadające właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u zwierząt, podawane w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu zwierzęcia poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

Trzeba zaznaczyć, że o ile podkategorie wymienione w ustawie o paszach podlegają pod regulacje prawa żywnościowego i paszowego, o tyle weterynaryjne produkty lecznicze są regulowane przez bardziej wymagające przepisy prawa farmaceutycznego.

W Centrum Prawa Produktowego oferujemy eksperckie wsparcie we wprowadzaniu na rynek produktów dedykowanych żywieniu zwierząt. Pomożemy wybrać prawidłową kategorię, ocenimy znakowanie i komunikację marketingową, wyjaśnimy zawiłości regulacyjne. Zapraszamy do współpracy!

[1] Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U.2021.278 ze zm.).

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz.U.UE.L.2009.229.1 ze zm.).

[3] Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2004 r. (M.P.2004.9.132).

[4] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych (Dz.U. L 29 z 30.1.2013, str. 1—64 ze zm.).

[5] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2021.974 ze zm.).