Obowiązkowe oznaczenia dla podpasek higienicznych, tamponów oraz aplikatorów do tamponów

Obowiązkowe oznaczenia dla podpasek higienicznych, tamponów oraz aplikatorów do tamponów

Unijna tzw. dyrektywa plastikowa z 2019 r. wprowadziła szereg ograniczeń dla produktów i opakowań wyprodukowanych z tworzyw sztucznych. Odnoszą się one również do podpasek higienicznych, tamponów oraz aplikatorów do tamponów. W zakresie ich oznakowania już od 3 lipca 2021 r. stosuje się rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiające zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w części D załącznika do dyrektywy 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Rozporządzenie to określa obowiązkowe oznaczenia dla tych produktów, które zostały wyprodukowane z plastiku.

Wzory oznaczeń

Rozporządzenie przewiduje dwa oznaczenia do stosowania:

a) na opakowaniach podpasek higienicznych o powierzchni 10 cm2lub większej

b) na opakowaniach tamponów i aplikatorów do tamponów o powierzchni 10 cm2 lub większej

Dodatkowe wymogi

Unijne rozporządzenie bardzo ściśle i rygorystycznie reguluje zasady stosowania podanych oznaczeń, ich rozmiaru, użytych kolorów i zastosowanych tekstów informacyjnych, a także ich tłumaczeń. Przykładowo:

Jeżeli tekst informacyjny jest przetłumaczony na inny język urzędowy lub kilka języków urzędowych państw członkowskich, przetłumaczony tekst informacyjny należy umieścić bezpośrednio pod oznakowaniem lub w prostokątnym czarnym okienku pod tekstem w pierwszym języku, w obu przypadkach powinien być wyraźnie widoczny. W wyjątkowych przypadkach z powodu ograniczeń przestrzennych na zewnętrznej przedniej lub górnej powierzchni opakowania tekst informacyjny przetłumaczony na inny język urzędowy lub kilka języków urzędowych państw członkowskich można umieścić w innym miejscu na opakowaniu możliwie najbliżej oznakowania i w miejscu, w którym jest on wyraźnie widoczny. Przetłumaczony tekst informacyjny należy wydrukować wielkimi literami i czcionką Helvetica Bold. Rozmiar czcionki powinien wynosić co najmniej 5 pkt, a maksymalnie 14 pkt W przypadku gdy tekst informacyjny w dodatkowych językach jest umieszczony w prostokątnym czarnym okienku, dopuszczalne są odstępstwa od maksymalnej wymaganej wielkości oznakowania.”

Dlatego też istotna jest szczegółowa weryfikacja poprawności oznaczenia we wszystkich wskazanych w rozporządzeniu aspektach.

Sankcje

Kary na brak lub nieprawidłowe stosowanie ww. oznaczeń przewidziane zostały w opublikowanym 1 kwietnia 2021 r. projekcie ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Zgodnie z nim organem właściwym do kontroli prawidłowości ich zamieszczania będzie Inspekcja Ochrony Środowiska, a kary pieniężne, które będą mogły zostać nałożone zawarte są w przedziale od 10 000 zł do 500 000 zł.

Warto przy tym zaznaczyć, że przewidziana kara dotyczy nie tylko sytuacji braku zamieszczenia obowiązkowego oznaczenia, ale również np. nieprawidłowego jego zamieszczenia, tj. np. zastosowania nieprawidłowej czcionki do załączonego do niego tekstu.

Chociaż ustawa w założeniu miała wejść w życie 1 lipca 2021 r., to jednak wciąż trwają prace legislacyjne. Prawdopodobnie nowelizacja zostanie uchwalona do końca 2021 r.