KOSMETYKI „HIPOALERGICZNE” – CZYLI JAKIE?

KOSMETYKI „HIPOALERGICZNE” – CZYLI JAKIE?

Prawo   kosmetyczne, chociaż   rozwija   się   bardzo   dynamicznie, stoi   przed   ogromnym wyzwaniem zdefiniowania warunków dla produktów, które najchętniej wybierają konsumenci.

Jednym z popularnych określeń dla produktów z działu hygene & beauty jest w ostatnim czasie „dermokosmetyk”. Zastosowanie tego hasła, pomimo ryzyka prawnego, jest bardzo chętnie stosowane   ze   względu   na   walor   marketingowy.   Po   więcej   informacji   o   dermokosmetykach zapraszamy   do  naszego   poprzedniego   artykułu   TU   [https://product law.pl/dermokosmetyki-w-aptece/].

Drugim hasłem przyciągającym wzrok klientów jest stwierdzenie „hipoalergiczny”. Co to jednak oznacza i jakie wymogi musi spełnić produkt, aby opisać go w ten sposób?

Odpowiedzi   na   postawione   pytania   nie   znajdziemy   w  podstawowym   akcie   prawa kosmetycznego   tj.   CPR[1]. Co więcej, nie   znajdziemy   jej  również   w   rozporządzeniu[2]  określającym wspólne   kryteria   dotyczące   uzasadniania   oświadczeń   stosowanych   w   związku   z   produktami kosmetycznymi. Wskazówki jak odpowiednio zaprezentować produkt dla osób skłonnych do alergii znajdziemy   dopiero   w   załączniku   IV   dokumentu   technicznego   z   2017   r.   „Technical document on cosmetic claims”[3], który nie stanowi prawa powszechnie obowiązującego.

Co   zatem   warto   zweryfikować, aby   na   etykiecie   kosmetyku   zastosować   hasło „hipoalergiczny” lub – w rodzimym języku – „niewywołujący alergii” [4]? Przede wszystkim należałoby poprzeć to twierdzenie aktualną wiedzą. Kosmetyk reklamowany w ten sposób nie powinien bowiem zatem zawierać m.in. substancji wskazanych przez aktualny Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) jako posiadających potencjał alergenny,   substancji   uczulających zidentyfikowanych   w   oparciu   o   doniesienia  z  rynku  i literatury naukowej, wprost wskazanych w rozporządzeniu CLP[5]  jako substancje działające uczulająco na skórę kategorii 1, podkategorii 1A lub 1B. Podsumowując, skład produktu powinien zostać tak opracowany, aby możliwie zminimalizować ryzyko wystąpienia reakcji alergennej.

Odnosząc   się   do   powyższego   warto   zaznaczyć, że   uzasadnienie   dla   twierdzenia o hipoalergiczności produktu powinno znaleźć pokrycie również w jego dokumentacji tj. dobrze, aby badanie   dermatologiczne   prowadzone   na   etapie safety assessment uwzględniało osoby   o skórze skłonnej   do  alergii.   Projektując   taką   analizę   warto   –   w   ślad   za   rekomendacją   dokumentu technicznego – uwzględnić wytyczne opisane w dokumencie „Memorandum on use of Human Data in risk assessment of skin sensitisation”[6].

Nie można również zapomnieć o tym, aby stosowanie hasła „hipoalergiczny” było zrozumiałe dla   konsumenta   w   kraju   docelowym   i   nie   wywoływało   skojarzeń   z   produktami   leczniczymi.   Brak spełnienia drugiego  warunku  naraża  bowiem  produkt  kosmetyczny  na  ryzyko  zakwalifikowania  jako „leczniczy” ze względu na jego prezentację. Poza tym pozostałe elementy znakowania produktu także nie   powinny   nawiązywać   do   funkcji   terapeutycznych.   Tym   samym   szczególnie   wątpliwe   jest deklarowanie działania przeciwalergicznego albo zmniejszającego symptomy alergii (np. „zmniejsza świąd   i  stan   zapalny”), co   wykracza   znaczeniowo   poza   znaczenie   „kosmetyku   niewywołującego alergii”.

Chcesz wprowadzić na rynek kosmetyk dedykowany osobom o wrażliwej cerze nie narażając się   na   zakwestionowania?   Zgłoś   się   do   Centrum   Prawa   Produktowego!   Doradzimy   jak   zgodnie z prawem zaprezentować Twój produkt konsumentom.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz.U. L 342 z 22.12.2009, str. 59—209 ze zm.).

[2] ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. określające wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi (Dz.U. L 190 z 11.7.2013, str.31—34).

[3]  file:///C:/Users/Alicja%20Micha%C5%82owska/Downloads/technical_document_claims_en.pdf

[4]  Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego PWN: https://sjp.pwn.pl/sjp/hipoalergiczny;2464684.html

[5]  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, str. 1—1355).

[6]  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dc6305b2-faf0-11e5-b713-01aa75ed71a1